Vedtægter

§ 1

Klubbens navn: Grejs Rideklub

Klubbens forkortelse: GJK

Klubbens hjemsted: Vejle Kommune

Klubbens stiftelsesdato: 13. oktober 2004

 

§ 2

Klubbens formål er: 

at vække interesse for ridesporten,

at udøve ridesporten på en forsvarlig måde i god sportslig ånd,

at styrke medlemmerne ansvarsfølelse for dyr og dyrenes velfærd,

at styrke det forpligtende fællesskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv, samt deltage aktivt i samfundslivet.

 

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

Der er adgang for klubbens medlemmer til klubbens faciliteter i åbningstiden. De skrevne ordensregler og sikkerhedsregler skal overholdes. Almindelig sømmelig optræden er påkrævet.

I klubben kan optages senior-, junior- og passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år.

Forældre eller værger til medlemmer under 18 år kan overdrages stemmeretten med 1 stemme og kun 1 stemme uanset antal børn som er medlemmer.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, eller dennes befuldmægtigede. Eller ved henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Medlemskabet er gældende fra den dato anmodningen modtages. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Kontingentet er helårligt. Ved indmeldelsen betales der et forholdsmæssig kontingent pr. påbegyndt måned.

Udmeldelse af klubben kan alene ske med virkning pr. 1. januar ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer, senest den 1. december.

 

§ 5. A Karantæne / udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldige i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. 

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. 

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem er inhabil.

 

§ 5. B Karantæne / udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. 

På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). 

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. 

Generalforsamlingen bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

 

§ 5. C Karantæne / udelukkelse

I det af § 5.B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles for Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet må i denne periode ikke deltage i klubbens aktiviteter eller repræsentere klubben. Karantænen medfører bortvisning fra klubbens områder.

For § 5.B og 5.C gælder at kontingent for indeværende periode skal betales.

 

§ 6

Klubbens regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12. 

Første regnskabsår løber dog fra den stiftende generalforsamling og frem til den 31. december 2005.

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling, efter revision af 1 på den pågældende ordinære generalforsamling for 1 år af gangen, valgte revisor. Den reviderede årsrapport skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§ 7

Medlemskontingent for næstefølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling d.1. januar. 

Betales det årlige kontingent ikke en måned efter forfaldsdagen, bortfalder medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restance og kontingent.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle er fyldt 18 år. 

Valgene gælder for 2 år, der vælges henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Der vælges også mindst 1 suppleant, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges direkte på den ordinære generalforsamling og derefer vælges den øvrige bestyrelse samt mindst 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Efter indtræden eller supplering, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg, med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er både aktive og passive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og har betalt kontingent rettidigt.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ønsker medlemmerne forhold behandlet på bestyrelsesmøder, skal der sendes et skriftlig indlæg til alle i bestyrelsen senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand eller kasserer der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlings beslutning.  Eneprokura kan ikke meddeles.

Optagelse af lån i forening kan ikke optages uden bestyrelsens godkendelse. Her kræves der en majoritet på 2/3 dele af de afgivne stemmer.

Force majeure: Bestyrelsen forbeholder sig retten til at indstille al aktivitet i klubben, hvis der indtræffer force majeure. I henhold til hesteloven er bestyrelsen ansvarlig for at sørge for klubbens heste og ponyer efter bedste evne.

§ 9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest d. 1. maj.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal varsles mindst 30 dage før den fastsatte dato og sted.

Varsling kan ske på følgende måder: opslag på klubbens opholdssted samt på klubbens hjemmeside, eller via brev/mail.

 

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Der kan i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg. Punkt 9 udgår, hvis der anvendes ekstern revisor.

 

På generalforsamlingen vælges medlemmer ved almindeligt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et flertal i bestyrelsen eller et flertal i forsamlingen kræver skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr. fremmødt medlem.

 

§ 10

Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på generalforsamlingen.

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er både aktive- og passive medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent rettidigt og har været medlem i mindst tre måneder.

Stemmeberettigede er også forældre/værge til medlemmer under 18 år, med 1 stemme og kun 1 stemme uanset antal børn som er medlem, der har betalt kontingent rettidigt og har været medlem i mindst tre måneder.

 

§ 11

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser der for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved begæring.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§ 12

Revisoren skal modtage årsrapporten senest 1 uge efter, at kommunens opgørelse er modtaget. 

Bestyrelsen skal modtage den reviderede årsrapport senest 14 dage herefter. 

Såfremt der ikke anvendes ekstern revisor, vælges revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 13

I tilfælde, som ikke er forudsete eller omtalt i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at træffe en afgørelse efter almindeligt stemmeflertal.

 

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med 14 dages mellem afholdte generalforsamlinger. 

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen vedtages med mindste 2/3 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved flertal. 

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter for børn og unge i distrikt 10.

 

Ovennævnte vedtægter, som erstatter vedtægter af d. 19. maj 2010, er vedtaget på den ordinær generalforsamlingen d. 06. maj 2021.

Kalender

3 okt
Partsmøde
Dato 03.10.2023 19:00 - 21:00
16 okt
Efterårsferie
16.10.2023 9:00 - 22.10.2023
2 dec
Juleshow
02.12.2023
30 dec
Løsspring
30.12.2023 11:00 - 13:00
Ingen arrangementer fundet

Adresse

Grejs Rideklub, Keglekærvej 61, 7100 Vejle

Åbningstider


Sommeråbningstider - 1. maj til 1. oktober

  • Mandag til fredag kl. 09.00 - 22.00
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 09.00 - 20.00

Juli 

  • Stalden er lukket.
  • Hallen og udendørs ridebane alle dage kl. 09.00 - 20.00
  • Dog ingen vanding eller harvning.

Vinteråbningstider - 1. oktober til 1. maj

  • Mandag til fredag kl. 09.00 - 22.00 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 09.00 - 20.00

I undervisningstiden (se holdplan) er den bane, som de benytter lukket.

Søg på siden

GJK på
Facebook og
Instagram